WISE Prize

เป็นแนวความคิดของผมที่มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วอยากจัดการแข่งขันผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ของบรรดาน้องๆนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นส่วนเล็กๆสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆนักศึกษาและหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยให้
เกิดการพึ่งพาตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศในภายหน้า

คิดไว้นานแล้วแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบรรดาน้องๆนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆให้ส่งผลงานวิชาการสิ่งปรดิษฐ์เข้าประกวดนั้นไม่ใช่งานที่ผมถนัดไหนจะการเชิญอาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตัดสินไหนจะสถานที่ไหนจะพิธีมอบรางวัลอีกหรือการเชิญชวนบรรดาสื่อมวลชนต่างๆมา
ช่วยทำข่าวช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่งานที่ผมถนัดเลยแม้แต่น้อยจนเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับเพื่อนปรินซ์เพื่อน
โรงเรียนมัธยมเพื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนภาควิชาเดียวกันซึ่งเพื่อนปรินซ์ทำธรุกิจวงการงานแสดงสินค้ามาหลายปี
และเป็นผู้จัดงาน “วิศวะ’60” http://www.engineeringexpo.com เกี่ยวกับแนวความคิดนี้ของผมซึ่งเพื่อนปรินซ์เห็นดีเห็นงาม
ในแนวความคิดนี้และด้วยความพร้อมของเพื่อนปรินซ์ที่สามารถดำเนินงานการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ได้จึง
ได้ตกลงว่าจะเริ่มในปีนี้เป็นปีแรกโดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะให้นำมาแสดงในงาน “วิศวะ’60” ด้วย

ผมในนามบริษัทไวส์เอนเตอร์ไพรส์จำกัด(WISE ENTERPRISE CO., LTD.) http://www.we-house.com เป็นผู้สนับสนุน
เงินรางวัลในนามมูลนิธิไวส์โนว์เลดจ์(WISE Knowledge Foundation) และเพื่อนปรินซ์ในนาม Business Events Services (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการจัดงานประกวด
รางวัลสำหรับการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์มีรายละเอียดดังนี้

ชื่องานการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ “WISE Prize”
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

รางวัลWISE Prize เป็นรางวัลแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดหรือผูกพันธ์ใดๆในผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้วยที่ผมประกอบธุรกิจและเติบโตมาในวงการธุรกิจเกี่ยวกับรถยก(Forklifts) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์จำพวก
Material Handling ผมจึงขอกำหนดหัวข้อผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผมผมเชื่อมั่นว่า
ผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลWISE Prize สามารถนำไปต่อยอดและดำเนินธุรกิจได้จริงในเชิงพาณิชย์อันจะ
บรรลุความตั้งใจของผมหัวข้อผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ของWISE Prize คือ “Material Moving Machine: MMM”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์รางวัลWISE Prize คือเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยต้องได้รับการรับรองสถานะนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
ศึกษาอยู่เจ้าของผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลWISE Prize ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อย
สองคนขึ้นไปและไม่เกินห้าคน
WISE Prize
รางวัลประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์หัวข้อ “Material Moving Machine: MMM” มีข้อกำหนดพื้นฐาน
ของผลงานที่จะส่งเข้าร่วมประกวดดังนี้
- เป็นเครื่องหรือยานพาหนะหรืออะไรก็ได้ที่เคลื่อนที่ได้
- สามารถลำเลียงบรรทุกนำพาขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของหรือเอกสารหรือสิ่งของใดๆจากต้นทางไปยังปลายทางได้
- เคลื่อนที่แบบหนึ่งแกนหรือสองแกนหรือสามแกนหรือบนรางหรือบนเส้นทางที่กำหนดเฉพาะหรือพื้นที่จำเพาะหรือใดๆก็ได้
- มีคนควบคุมไปด้วยกันหรือไม่มีคนควบคุมไปด้วยกันหรือควบคุมจากระยะไกลหรืออย่างใดก็ได้
- ขับเคลื่อนด้วยพลังงานใดๆก็ได้
- ขนาดรูปร่างอย่างใดก็ได้
- เข้าข่ายนิยามความหมายของหัวข้อที่กำหนดคือ “Material Moving Machine: MMM” ถือว่าใช้ได้

เกณฑ์การตัดสินสำหรับรอบคัดเลือกรอบแรกและรอบที่สอง(รอบตัดสินรางวัล) มีการให้คะแนนตามหัวข้อที่กำหนดดังนี้
สำหรับการคัดเลือกรอบแรกซึ่งจะคัดให้เหลือสิบผลงาน

- ความคิดสร้างสรรค์(แนวคิด) ให้น้ำหนัก 20%
- เทคนิคที่เลือกใช้ให้น้ำหนัก 10%
- ความสวยงามรูปลักษณ์ให้น้ำหนัก 10%
- การจัดวางชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ในตัวผลงาน (Form Factor) ให้น้ำหนัก 10%
- การใช้งานที่ง่ายสะดวก (User Friendly) ให้น้ำหนัก 10%
- ความปลอดภัยในการใช้งานให้น้ำหนัก 10%
- การนำเสนอความชัดเจนความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดผลงานให้น้ำหนัก 10%
- ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์(อรรถประโยชน์) ให้น้ำหนัก 20%

สำหรับการคัดเลือกรอบที่สอง(รอบตัดสินรางวัล)ซึ่งจะมีห้าผลงานที่ได้รับรางวัล(จากสิบผลงานที่ผ่านรอบแรก)
- ประสิทธิภาพ(โดยรวม) ในการขนย้ายลำเลียงนำพาวัสดุสิ่งของที่จะขนย้ายให้น้ำหนัก 40%
- ความเสถียรคงทนของการทำงานให้น้ำหนัก 30%
- การดูแลบำรุงรักษาให้น้ำหนัก 30%

หมายเหตุ:
1) แต่ละหัวข้อจะมีคะแนนห้าระดับคณะกรรมการให้คะแนนแต่ละหัวข้อแล้วนำมาคูณกับน้ำหนักที่กำหนดของแต่ละ
  หัวข้อก่อนแล้วจึงนำไปรวบรวมเป็นคะแนนรวม
2) การตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของผู้จัดการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์WISE Prize ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิใน
  ผลของการตัดสิน
3) หากจำนวนผลงานที่ส่งร่วมประกวดมีน้อยกว่าสิบผลงานผลงานใดได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลใดถือเป็นสิทธิขาดของ
  ผู้จัดการประกวด (ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลย)

กำหนดการการส่งผลงานและการตัดสิน WISE Prize
- สมัคภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผ่านเวบไซท์ที่กำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบที่
  https://www.facebook.com/WKF.Wise/?ref=page_internal
- กำหนดส่งผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยผลงานต้องเป็นชิ้นงานสำเร็จนำส่งผลงานใน
  รูปแบบไฟล์เอกสารประกอบพร้อมวีดีโอแสดงการทำงานของผลงานอั๊พโหลดผ่านเวบไซท์ที่กำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบที่
  https://www.facebook.com/WKF.Wise/?ref=page_internal การคัดเลือกรอบแรกไม่ต้องนำส่งผลงานตัวจริง
  (ความตั้งใจและรายละเอียดในการนำเสนอจึงเป็นสิ่งสำคัญ)
- ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวนสิบผลงานภายใน 15 ตุลาคม 2560
- เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวนสิบผลงานนำเสนอผลงานจริงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งจะแจ้งวันเวลา
  สถานที่ให้ทราบที่ https://www.facebook.com/WKF.Wise/?ref=page_internal
- ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
- ผลงานที่ได้รับรางวัล(ห้าผลงาน) นำผลงานร่วมแสดงในงาน “วิศวะ’60” www.engineeringexpo.com ระหว่างวันที่
  16-19 พฤศจิกายน 2560 ชาเลนเจอร์ฮอลล์เมืองทองธานี
- มอบรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 25560 ในงาน “วิศวะ’60”
จากใจเจ้าของรางวัลWISE Prize
- ผมอยากมีเวทีให้น้องๆนักศึกษาที่สนใจที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าคิดที่กล้าฝันได้มีที่แสดงความสามารถกัน
- ผมเชื่อของผมว่าหากโครงการนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  WISE Prize จะเป็นหนึ่งแรงผลักดันเล็กๆให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่พอจะช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บ้าง
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลผมเชื่อมั่นว่าผลงานเหล่านั้นจะไม่เสียเปล่าเจ้าของผลงานจะเป็น
  ทรัพยากรบคุคลที่ทรงคุณค่าสำหรับประเทศและระบบเศรษฐกิจต่อไปในภายหน้า
- ผมกำหนดให้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดประกอบไปด้วยนักศึกษาจำนวนสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าคนเพราะต้องการให้
  เกิดการทำงานเป็นทีมและที่กำหนดไม่ให้เกินห้าคนพราะแบ่งรางวัลกันจะได้ไม่น้อยเกินไป
- ผมกำหนดให้ส่งผลงานรอบแรกในรูปแบบไฟล์งานและวีดีโอเพราะWISE Prize เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทุกสถาบัน
  การส่งผลงานผ่านการอัพโหลดจึงไม่เป็นภาระในเรื่องของการเดินทางและเป็นการให้เจ้าของผลงานฝึกมือการนำเสนอ
  ผลงานไปในตัวในชีวิตการทำงานการนำเสนอเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน
- WISE Prize เป็นรางวัลผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์แบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดหรือผูกพันธ์ใดๆในผลงานที่ได้รับรางวัล
  เป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทุกสถาบัน
  WISE Prize จะประสบผลสำเร็จหรือไม่หรือประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดตัวชี้วัดคือจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วม
  ประกวดผมจึงอยากเชิญชวนน้องๆนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกันครับจำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวดคือ
  กำลังใจที่สำคัญให้ผมมุ่งมั่นเดินหน้าWISE Prize ต่อไปแล้วเจอกันครับ